Oferta / Tłumaczenia / Język norweski

Firma „Plus 47” świadczy kompleksowe usługi translatorskie dla firm, instytucji publicznych oraz osób prywatnych z Polski, Norwegii i Niemiec w zakresie tłumaczeń:

 • z jęz. norweskiego na polski oraz z jęz. polskiego na norweski – tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe i zwykłe;
 • z jęz. norweskiego na niemiecki oraz z jęz. niemieckiego na norweski – tłumaczenia pisemne zwykłe;

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia przysięgłe/uwierzytelnione

Tłumaczenia przysięgłe, oficjalnie zwane tłumaczeniami poświadczonymi lub uwierzytelnionymi, to przede wszystkim tłumaczenia dokumentów urzędowych, prawnych finansowych oraz medycznych opatrzone specjalną pieczęcią oraz podpisem osoby uprawnionej do wykonywania tego typu czynności, co potwierdza zgodność wykonanego tłumaczenia z przedłożonym dokumentem. Tłumaczenia przysięgłe zawierają przetłumaczoną treść oryginalnego dokumentu oraz informacje na temat znajdujących się na nim podpisów, pieczęci i adnotacji. Prawo wykonywania tłumaczeń przysięgłych posiadają tłumacze, którym na podstawie obowiązujących przepisów przyznano tytuł Tłumacza Przysięgłego oraz wpisano na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.

Firma „Plus 47” wykonuje tłumaczenia przysięgłe z języka norweskiego na język polski oraz z języka polskiego na język norweski wszelkiego rodzaju dokumentów, między innymi urzędowych, prawnych, medycznych, finansowych, bankowych, podatkowych oraz handlowych, sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez inną osobę, jak również sporządza poświadczone odpisy pism. Swoje usługi świadczymy dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm komercyjnych, biur tłumaczeń oraz osób prywatnych. Do najczęściej wykonywanych przez firmę tłumaczeń należą tłumaczenia:

 • aktów notarialnych;
 • decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego, zasiłku rodzinnego itp.;
 • dokumentów samochodowych - dowodów rejestracyjnych pojazdu, kart pojazdu, zaświadczeń o wydaniu tymczasowych tablic rejestracyjnych, powiadomień o zmianie właściciela;
 • dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomu;
 • dyplomów uzyskania tytułu zawodowego;
  • faktur i rachunków;
  • kart ubezpieczenia zdrowotnego;
  • listów przewozowych;
  • odpisów skróconych i zupełnych aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu;
  • odwołań od decyzji;
  • orzeczeń sądowych;
  • oświadczeń;
  • paszportów;
  • pełnomocnictw;
  • pokwitowań;
  • poleceń zapłaty;
  • potwierdzeń zameldowania na pobyt stały oraz czasowy;
  • pozwoleń na pobyt i pracę;
  • prawa jazdy;
  • świadectw czeladniczych oraz mistrzowskich,
  • świadectw kwalifikacyjnych D/E;
  • świadectw pracy;
  • świadectw szkolnych;
  • świadectw ukończenia kursu;
  • świadectw zatrudnienia;
  • świadectw zdrowia;
  • umów kupna - sprzedaży
  • umów najmu lokalu;
  • umów o pracę;
  • umów otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego;
  • upoważnień;
  • uprawnień oraz legitymacji;
  • wezwań;
  • wniosków
  • wpisów do ewidencji działalności gospodarczej;
  • wyciągów z rachunku bankowego;
  • wyroków;
  • zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON,
  • zaświadczeń z Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej itp.
  • zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;
  • zaświadczeń o zatrudnieniu;
  • zażaleń;
  • zeznań podatkowych;
  • zwolnień lekarskich;

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładki FAQ / tłumaczenia, w której znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. procedury zlecenia wykonania tłumaczenia, terminów realizacji usługi, możliwości uzyskania rabatu, odbioru wykonanych tłumaczeń oraz płatności, do zapoznania się z treścią zakładki Cennik / język norweski, gdzie znajdziecie Państwo aktualny cennik usług oraz informacje na temat promocji, jak również do skontaktowania się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia. Wycena tłumaczenia nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, a przekazane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu określenia ceny wykonania usługi. Wiążące jest dopiero zlecenie wykonania tłumaczenia przez Klienta oraz przyjęcie tłumaczenia do realizacji przez Firmę „Plus 47”.

Tłumaczenia zwykłe

Nie każde tłumaczenie wymaga potwierdzenia przez tłumacza przysięgłego jego zgodności z przedłożonym dokumentem lub tekstem. Tłumaczenie nie opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego nazywamy tłumaczeniem zwykłym.

Firma „Plus 47” oferuje Państwu również usługi w zakresie tłumaczeń zwykłych z języka norweskiego na język polski oraz z języka polskiego na język norweski, a także z języka norweskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język norweski dla instytucji państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm komercyjnych, biur tłumaczeń oraz osób prywatnych. Teksty przeznaczone do publikacji poddane są dodatkowej korekcie językowej wykonanej przez redaktora językowego danego języka – norweskiego, polskiego lub niemieckiego. W zakresie tłumaczeń zwykłych oferujemy Państwu w szczególności tłumaczenia:

 • artykułów prasowych;
 • instrukcji;
 • katalogów;
 • korespondencji prywatnej – tradycyjnej i elektronicznej;
 • korespondencji firmowej – tradycyjnej i elektronicznej;
 • kwestionariuszy;
 • listów motywacyjnych;
 • listów referencyjnych;
 • ofert handlowych;
 • projektów kontraktów i umów;
 • raportów;
 • statutów;
 • stron internetowych;
 • tekstów reklamowych;
 • życiorysów;

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zakładki FAQ / tłumaczenia , w której znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. procedury zlecenia wykonania tłumaczenia, terminów realizacji usługi, możliwości uzyskania rabatu, odbioru wykonanych tłumaczeń oraz płatności, do zapoznania się z treścią zakładki Cennik / język norweski, gdzie znajdziecie Państwo aktualny cennik usług oraz informacje na temat promocji, jak również do skontaktowania się z nami w celu otrzymania bezpłatnej wyceny tłumaczenia. Wycena tłumaczenia nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, a przekazane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu określenia ceny wykonania usługi. Wiążące jest dopiero zlecenie wykonania tłumaczenia przez Klienta oraz przyjęcie tłumaczenia do realizacji przez Firmę „Plus 47”.

Tłumaczenia ustne

Oprócz tłumaczeń pisemnych zwykłych i przysięgłych firma „Plus 47” posiada w swojej ofercie także tłumaczenia ustne – liaison i szeptane – z języka norweskiego na język polski oraz z języka polskiego na język norweski.

Tłumaczenie liaison, inaczej zwane tłumaczeniem „zdanie po zdaniu”, to tłumaczenie wykonywane zazwyczaj podczas szkoleń, negocjacji, prezentacji, wizyt studyjnych lub podczas rozmów rekrutacyjnych z zagranicznym pracodawcą. Polega ono na tłumaczeniu tekstu w przerwie wypowiedzi prelegenta, zazwyczaj po 3-4 zdaniach na podstawie wykonanych przez tłumacza notatek.

Tłumaczenia szeptane to tłumaczenie przeznaczone dla niewielkiej grupy słuchaczy. Wykonując tłumaczenie szeptane tłumacz ściszonym głosem na bieżąco przekłada wypowiedź prelegenta. Tego typu tłumaczenie stosuje się zazwyczaj w sytuacjach, gdy niewielka liczba uczestników spotkania nie posługuje się językiem, którym włada prelegent.

Każde zlecenie tłumaczenia ustnego wyceniane jest indywidualnie i zależy od tematyki, której dotyczy spotkanie, miejsca wykonania zlecenia, ilości czasu między zleceniem tłumaczenia a jego wykonaniem, a godziny obecności oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności. Godzinę rozpoczętą liczy się jako całą. Prosimy o kontakt, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem usługi tłumaczenia ustnego. Wycena tłumaczenia nie jest wiążąca dla żadnej ze stron, a przekazane informacje zostaną wykorzystane jedynie w celu określenia ceny wykonania usługi. Wiążące jest dopiero zlecenie wykonania tłumaczenia przez Klienta oraz przyjęcie zlecenia do realizacji przez Firmę „Plus 47”.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystyczno-analitycznych. Kliknik OK, jeżeli nie masz nic przeciwko.
Zajrzyj do Polityki Prywatności Google Analytics, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej.

OK